logo

笛子网欢迎您

您所在的位置:首页>>笛子指法>>全按作低音7(筒音)

笛子指法大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全按作低音7(筒音)

来源:网络 上传:笛子网 更新日期:2017-08-15

全按作低音7(筒音)

          膜孔         指孔

低音7         ●●●●●●  

中音1         ●●●●●◎

中音2         ●●●●〇●

中音3         ●●●〇〇〇

中音4         ●●◎〇〇〇

中音5         ●◎〇〇〇〇

中音6         〇〇●●〇〇

中音7         ●●●●●●或〇●●●●●

高音1         ●●●●●◎

高音2         ●●●●〇●

高音3         ●●●〇〇〇

高音4         ●●◎〇〇〇

高音5         ●◎〇〇〇〇

高音6         〇●●●●〇或◎〇〇〇〇〇

高音7         〇●●●●●或●●●●●●或〇●●〇〇〇

高音1         〇●●〇〇◎

: 闭孔●         开孔〇    半开孔◎

说明:低音缓吹,中音急吹,高音超吹
上一篇:全按作低音6
下一篇:全按作低音1
 
相关笛子指法

笛子指法全按作低音1

全按作低音1

笛子指法

笛子指法全按作低音2

全按作低音2

笛子指法

笛子指法全按作低音3

全按作低音3

笛子指法

笛子指法全按作低音4

全按作低音4

笛子指法

笛子指法全按作低音5

全按作低音5

笛子指法

 
 
大家喜欢的更多乐器>>
网站首页 长笛 短笛 竖笛 卡祖笛 口笛 哨笛 唢呐 巴乌 葫芦丝
       

CopyRight © 2011-2019 笛子网 All Rights Reserved